*** 
*** 
***
Επικοινωνία


Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφή
32 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT id, link FROM jos_menu WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 ORDER BY parent, ordering LIMIT 0, 1
4 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 47 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 0, 1
5 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1660039533' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1660039533' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
6 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'Unknown' AND type = 0
7 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'Unknown' AND type = 0
8 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'Unknown' AND type = 1
9 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'Unknown' AND type = 1
10 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'com' AND type = 2
11 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'com' AND type = 2
12 SELECT * FROM jos_menu WHERE id = 47
13 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
14 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = '47' ) ORDER BY ordering
15 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering
16 SELECT COUNT( id ) FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1
17 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=18'
18 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=16'
19 SELECT COUNT( id ) FROM jos_menu WHERE type = 'content_typed' AND published = 1
20 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_typed' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=5'
21 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_typed' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=20'
22 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=12'
23 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=19'
24 SELECT vendor_id, vendor_min_pov,vendor_name,vendor_store_name,contact_email,vendor_full_image, vendor_freeshipping, vendor_address_1, vendor_city, vendor_state, vendor_country, country_2_code, country_3_code, vendor_zip, vendor_phone, vendor_store_desc, vendor_currency, vendor_currency_display_style FROM (`jos_vm_vendor`, `jos_vm_country`) WHERE `vendor_id`=1 AND (vendor_country=country_2_code OR vendor_country=country_3_code);
25 SELECT jos_vm_shopper_group.shopper_group_id, show_price_including_tax, `default`, shopper_group_discount FROM `jos_vm_shopper_group` WHERE jos_vm_shopper_group.vendor_id='1' AND `default`='1'
26 SELECT `name` FROM `jos_core_acl_aro_groups` WHERE `group_id` =29
27 SELECT `lft`, `rgt` FROM `jos_core_acl_aro_groups` WHERE `name`='Public Frontend'
28 SELECT g1.group_id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1 INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2 ON g1.lft BETWEEN g2.lft AND g2.rgt WHERE g1.lft BETWEEN 3 AND 12 GROUP BY g1.name ORDER BY g1.lft
29 SELECT `lft`, `rgt` FROM `jos_core_acl_aro_groups` WHERE `name`='Public Backend'
30 SELECT g1.group_id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1 INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2 ON g1.lft BETWEEN g2.lft AND g2.rgt WHERE g1.lft BETWEEN 13 AND 20 GROUP BY g1.name ORDER BY g1.lft
31 SELECT category_id, category_description, category_name,category_child_id as cid, category_parent_id as pid,list_order, category_publish FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref WHERE jos_vm_category.category_publish='Y' AND jos_vm_category.category_id=jos_vm_category_xref.category_child_id ORDER BY jos_vm_category.list_order ASC, jos_vm_category.category_name ASC
32 SELECT id FROM jos_menu WHERE link='index.php?option=com_virtuemart' AND published=1 AND access=0